VALIDACIÓ DE DOCUMENTS EMESOS PER L'AJUNTAMENT DE ROSES

Els documents emesos que es poden verificar amb aquesta opció contenen la signatura electrònica basada en un certificat reconegut per l'Agència Catalana de Certificació, generat per un dispositiu segur, pel qual, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s'equipara a la signatura manuscrita en relació a les dades presents al paper.

Una vegada recuperat el document PDF, si voleu, podreu configurar el programa Adobe Reader per tal que validi les signatures electròniques. Per fer-ho seguiu aquest enllaç.

Contesteu la pregunta per poder consultar el document:

(Escriure el resultat en lletres)

Introduïu la referència electrònica del document: